Skip to main content

Privacy Policy

Algemene informatie

Bij het indienen van uw sollicitatie en gedurende een sollicitatieprocedure verstrekt u persoonsgegevens aan Zeton, welke noodzakelijk is om de sollicitatieprocedure te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens die Zeton van u ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en gedeeld met de voor de sollicitatie verantwoordelijke medewerkers van Zeton).

Zeton wijst u erop dat uw sollicitatie zonder uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens niet in behandeling kan worden genomen. Bent u een sollicitant, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Contactgegevens;
  • Curriculum Vitae;
  • Motivatiebrief;
  • Overige gegevens die u achterlaat.

Wij gebruiken uw gegevens om met u te kunnen communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure, de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen en de eventuele afhandeling van de door u gemaakte onkosten. Bent u een bezoeker van onze website, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • IP-adres;
  • Indien u ons contactformulier invult: uw e-mailadres en de overige informatie die u achterlaat.

Verwerkingsverantwoordelijke

Zeton bestaat uit verschillende vennootschappen, maar heeft de sollicitatieprocedures centraal geregeld. Binnen het Zeton is daarom één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

Zeton B.V.
Marssteden 206
7547 TD ENSCHEDE
Tel: 053-428 4100

Doeleinden van de verwerking

Zeton verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Dit behelst o.a. een check op geschiktheid, een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek en eventueel het komen tot een arbeidsrelatie/afstudeeropdracht/ stageovereenkomst/overeenkomst van opdracht.
Ook verwerken wij uw persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven/uitnodigingen voor events, het onderhouden van een (technisch) netwerk en het opbouwen van een portefeuille van mogelijke kandidaten voor toekomstige vacatures bij Zeton. Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u hebt gesolliciteerd, maar bent afgewezen, bewaren wij persoonsgegevens één (1) jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. Na afloop van dit jaar vernietigt Zeton uw persoonsgegevens, tenzij u opnieuw toestemming verleent aan Zeton om de persoonsgegevens te mogen bewaren.
Indien u hebt gesolliciteerd en bent aangenomen, maken de gegevens die wij hebben verzameld in het kader van uw sollicitatie deel uit van uw personeelsdossier. Indien dat het geval is, verwijzen wij u naar de privacy voorwaarden voor werknemers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met onze werknemers en met derden, indien dat wettelijk toegestaan is en indien dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de sollicitatieprocedure. Derden met wie wij uw persoonsgegevens delen zijn, onder andere, serviceproviders, hosting providers en data storage providers. Zeton heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de afdeling HR. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacy verklaring.

Toepasselijk recht en wijziging

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy voorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van Zeton of wetswijzigingen dit noodzakelijk is. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze privacy voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd in mei 2020.